กรุณาชำระเงินภายใน 15 วันก่อนการอบรม/สัมมนาหรือภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครอบรม/สัมมนาของท่านในหลักสูตรนั้นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
  ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Online
ตารางสัมมนาประจำเดือน ค้นหาหลักสูตรสัมมนา
 
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 ส. 19 ก.ย.63 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน...  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้องสราญรมย์ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 ชำระภายในวันที่ 12/09/2563 สมัครที่สาขา
1,200.00 1,400.00
ชำระตั้งแต่ในวันที่ 13/09/2563
1,400.00 1,600.00
2 พฤ.-ศ.ที่ 12-13 มี.ค. 63   การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference: AccEC 2020)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

 

8:30 0:0 8:30 0:0 1,600.00 1,600.00 เลื่อน
3 ส. 14 มี.ค.63 09.00-16.30 น.   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การวางแผนและเตรียมพร้อมก่อนบังคับใช้ปี 2563 (สาขาขอนแก่น)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ราชพฤกษ์1-3 โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 ชำระภายในวันที่ 6/03/63 สมัครที่สาขา
1,300.00 1,700.00
ชำระตั้งแต่ในวันที่ 7/03/63
1,700.00 2,100.00
4 พฤ.-ศ.19-20 ส.21 พ.-ส 25-28 มี.ค.63 09.00-16.30 น.   โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 2  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 

 

39:0 0:0 39:0 0:0 30,000.00 35,000.00 เลื่อน
5 ศ.20,27 มี.ค. และ 3,10 เม.ย.63 09.00 - 16.30 น.   โครงการวุุฒิบัตรวิชาชีพ ด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Certificate: FAC)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม เดอะพาลาสโซ่ รัชดา 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 10,000.00 10,000.00 เลื่อน
6 ศ. 20 มี.ค. 63 09.00-16.30 น.   คุยสบาย ๆ เรื่องบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00 เลื่อน
7 ส.-อา. 21-22 มี.ค. 63 09.00-16.30 น.   Financial Model 1-Fundamentals of Finance รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00 เลื่อน
8 ส. 21 มี.ค. 63 09.00-16.30 น.   เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00 เลื่อน
9 ส. 21 มี.ค.63 09.00-16.30 น.   เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล (สาขาพิษณุโลก)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้องเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 ชำระภายในวันที่ 10/03/2563 สมัครที่สาขา
1,000.00 1,000.00
ชำระตั้งแต่ในวันที่ 11/03/2563
1,200.00 1,200.00
10 อา. 22 มี.ค. 63 เวลา 09.00-16.30 น.   สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00 เลื่อน
11 พ.-พฤ.25-26 มี.ค.63 09.00-16.30 น.   การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 5,000.00 เลื่อน
12 ศ.27 มี.ค. 63 09.00-16.30 น.   TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติ สำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (เน้นวิธีการอย่างง่าย) การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องจามจุรี บอลรูม เอ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 5,000.00 5,500.00 เลื่อน
13 ส.ที่ 28 มี.ค. 63 08.30-12.30 น.   โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 1/2563  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

20:0 0:0 20:0 0:0 1,800.00 1,800.00
ยกเลิก
14 อ. 31 มี.ค. 63 09.00-16.30 น.   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...การวางแผนและเตรียมพร้อมก่อนบังคับใช้ปี 2563  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00 เลื่อน
15 อ. 31 มี.ค. 63 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 2,200.00 เลื่อน
16 พฤ.9 เม.ย.63 09.00-16.30 น.   รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
17 ส. อา. 18-19 เม.ย.63 09.00-16.30 น.   แนวทางปฏิบัติภายในสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 1,700.00 2,200.00 เลื่อน
18 อ.21 เม.ย.63 09.00-16.30 น.   ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนามีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00 เลื่อน
19 พฤ. 23 เม.ย. 63 09.00-16.30 น.   งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,500.00 4,000.00 เลื่อน
20 ส.-อา. 25-26 เม.ย. 63 09.00 - 16.30 น.   Enhancing efficient Internal Audit Procedure Through case study  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00 เลื่อน
21 ส.-อา. 25-26 เม.ย. 63 09.00-16.30 น.   ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องจามจุรี ballroom B ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส (MBK) 

 

3:0 9:0 3:0 9:0 8,000.00 10,000.00 เลื่อน
22 ส.-อา.25-26 เม.ย.63 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,500.00 เลื่อน
23 ส. 25 เม.ย.63 09.00-16.30 น.   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน (e-Filing) รุ่นที่ 2/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

4:0 2:0 4:0 2:0 599.00 999.00 เลื่อน
24 ส.25 เม.ย. 63 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00 เลื่อน
25 อา.26 เม.ย. 63 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
26 ส.26 เม.ย.63 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00 เลื่อน
27 อ. 28 เม.ย. 63 09.00-16.30   TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 4,500.00 4,900.00 เลื่อน
28 อ. 28 เม.ย.63 09.00-17.30 น.   ทบทวนการบัญชีตามความรับผิดชอบ (Refreshment Responsibility Accounting) รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

7:0 0:0 7:0 0:0 599.00 999.00 เลื่อน
29 พ. 29 เม.ย.63 09.00-16.30 น.   เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
ปิดรับสมัคร
30 พฤ.30 เม.ย. 63 09.00-16.30 น.   TFRS 9 Workshop การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้องพาโนรามา ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,500.00 4,900.00 เลื่อน
31 พฤ.30 เม.ย.63 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,800.00 เลื่อน
32 ส.-อา.9-10 พ.ค.63 09.00-16.30 น.   โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 16 (1/2563) อบรม (Diploma in Thai Financial Reporting-DipTFR)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 3,000.00 3,000.00 เลื่อน
33 จ. 11 พ.ค. 63 09.00-17.30 น.   บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมปทุมวันปริ๊สเซส (MBK Center) 

 

7:0 0:0 7:0 0:0 3,500.00 4,000.00 เลื่อน
34 พฤ.14 พ.ค.63 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,300.00 เลื่อน
35 พฤ. 14 พ.ค.63 09.00-16.30 น.   แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำหรับสำนักงานสอบบัญชี  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
36 ทุกวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2563 9.00 - 16.30 น.   CFO in Practice : Certification Program รุ่นที่ 10  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : M Floor โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 48,150.00 53,500.00 เลื่อน
37 ส-อา 16-17 พ.ค. 63 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน และการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต (Fraud Risk Assessment)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00 เลื่อน
38 ระหว่าง ส.-อา.17 พ.ค.-26 ก.ค.63 09.00-16.30   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 22  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 และอาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

69:0 0:0 69:0 0:0 20,000.00 23,000.00 เลื่อน
39 ส. 17 พ.ค. 63 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 22 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
40 พ. 19 พ.ค. 63 09.00-16.30 น.   Corporate Finance รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) สถานที่เดินทางสะดวก 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,500.00 4,000.00 เลื่อน
41 พฤ. 21 พ.ค.63 09.00-16.30 น.   แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
42 ส.-อา. 23-24 พ.ค. 63 09.00-16.30 น.   The Art of Internal Audit Report Writing  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00 เลื่อน
43 ส.-อา.ที่ 23-24 พ.ค.63 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีทางการเกษตร (Agricultural Accounting System Design) รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 5,000.00 เลื่อน
44 ส. 23 พ.ค.63 09.30-13.30 น.   โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 16 (1/2563) ทดสอบ (Diploma in Thai Financial Reporting-DipTFR)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

20:0 0:0 20:0 0:0 พิเศษ!! สำหรับผู้ที่เคยสมัครเข้าทดสอบโครงการ DIP-TFR ชำระเพียง 2,000 บาท (แต่กรุณาระบุครั้งที่เคยสมัครเข้าทดสอบลงในใบสมัครด้วย) เลื่อน
2,500.00 2,500.00
45 อา. 24 พ.ค. 63 09.00-16.30 น.   Financial Statements Review for Internal Auditors รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
46 อ. 26 พ.ค.63 09.00-16.30 น.   การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 1,800.00 2,300.00 เลื่อน
47 อา. 31 พ.ค. 63 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 22 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
48 พฤ. 4 มิ.ย. 63 09.00-16.30   Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม ปทุมวัน ปริ้นเซส (MBK) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,745.00 4,280.00 เลื่อน
49 ศ. 5 มิ.ย.63 08.30-17.00 น.   "การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Forensic Acounting)" (สาขาเชียงใหม่)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

7:0 0:0 7:0 0:0 1,700.00 2,100.00 สมัครที่สาขา
50 ศ.5 มิ.ย.63 09.00-16.30 น.   ผลประโยชน์พนักงาน รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ โรงแรมพาลาสโซ่ ถ.รัชดาภิเษก 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
51 ส. 6 มิ.ย.63 08.30-17.00 น.   "เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล และ Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" (สาขาเชียงใหม่)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

0:0 7:0 0:0 7:0 1,700.00 2,100.00 สมัครที่สาขา
52 ส. 6 มิ.ย. 63 09.00-16.30   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 22 (หลักสูตรที่ 3)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
53 อา. 7 มิ.ย.63 09.00-16.30 น.   ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,800.00 เลื่อน
54 อา. 7 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบัญชี SMEs/NPAEs/PAEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 1,800.00 2,300.00 เลื่อน
55 อา. 7 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 22 (หลักสูตรที่ 4)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
56 จ. 8 มิ.ย. 62 09.00-16.30 น.   ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,500.00 4,000.00 เลื่อน
57 วันที่ 9 มิ.ย. 63 ถึงวันที่ 28 ส.ค. 63 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรเต็ม)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 และอาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 29,800.00 32,500.00 เลื่อน
58 วันที่ 9,16,23,30 มิ.ย. และ 3 ก.ค. 63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 และอาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 8,800.00 9,600.00 เลื่อน
59 อ.9 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 101)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
60 อา. 14 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 22 (หลักสูตรที่ 5)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
61 อ.16 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 102)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
62 พ.-ศ.17-19 มิ.ย.63 09.00-16.30 น.   การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Management) รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องออคิด 4 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

15:0 3:0 15:0 3:0 9,000.00 10,000.00 เลื่อน
63 ศ.-ส. 19-20 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   Analytical Thinking in the Internal Audit Process  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 5,000.00 6,000.00 เลื่อน
64 ศ.-ส.19-20 มิ.ย.63 09.00-16.30 น.   การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) - COSO ERM 2017 รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้อง The Chamber ชั้น B โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 8,000.00 8,500.00 เลื่อน
65 ส. 20 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   Beyond Treasury Management รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center) สถานที่อบรมเดินทางสะดวก 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 4,000.00 4,500.00 เลื่อน
66 ส. 20 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   J-SOX : การควบคุมภายใน แนวคิดหลักการ และการนำไปปฏิบัติใช้  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
67 ส.20 มิ.ย.63 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (workshop) รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,500.00 4,000.00 เลื่อน
68 ส. 21 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 22 (หลักสูตรที่ 6)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
69 อ.23 และ อา. 28 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้ : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 1/63 (เต็มหลักสูตร)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องซากุระ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ชั้น L ถนนสุขุมวิท 23 

 

9:0 3:0 9:0 3:0 4,000.00 4,500.00 เลื่อน
70 อ.23 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 103)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
71 อ.23 มิ.ย.63 09.00-16.30 น.   การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) - COSO ERM 2017 รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้อง The Chamber ชั้น B โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 4,000.00 4,500.00 เลื่อน
72 อ. 23 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้ : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องซากุระ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ชั้น L ถนนสุขุมวิท 23 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,300.00 2,800.00 เลื่อน
73 พฤ.-ศ.25-26 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 พิเศษ !! สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียน 2 วัน แจกหนังสือการบัญชีต้นทุน-หลักและกระบวนการ พร้อม CD Software ฟรี เลื่อน
4,500.00 5,500.00
74 พฤ.25 มิ.ย.63 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรที่ 1 เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00 เลื่อน
75 26-27 มิ.ย. 63 09.00-16.30   The International Professional Practices Framework (IPPF) : The Framework for Internal Audit effectiveness  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 4,500.00 เลื่อน
76 ศ.26 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การบัญชีต้นทุนช่วง)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00 เลื่อน
77 ส.-อา.27-28 มิ.ย.63 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมินซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 5,000.00 5,600.00 เลื่อน
78 ส. 27 มิ.ย.63 08.30-17.00 น.   การปรับตัวของนักบัญชีกับเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI:Artificial Intelligence) (สาขาสงขลา)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้องสราญรมย์ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

3:30 3:30 3:30 3:30 ชำระภายในวันที่ 20/06/2563 สมัครที่สาขา
1,200.00 1,400.00
ชำระตั้งแต่ในวันที่ 21/06/2563
1,400.00 1,600.00
79 อา.28 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,700.00 3,000.00 เลื่อน
80 อา. 28 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้ : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องซากุระ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ชั้น L ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00 เลื่อน
81 อ.30 มิ.ย. 63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 104)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
82 พฤ.2, 9 ก.ค. 63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,500.00 4,200.00 เลื่อน
83 พฤ.2 ก.ค. 63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 201)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
84 ศ.3 ก.ค. 63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 105)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
85 อ. 7 ก.ค.63 09.00-16.30 น.   สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2562) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 2,200.00 เลื่อน
86 พ.-ศ.8-10 ก.ค.63 09.00-16.30 น.   Professional Forensic Accounting  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องออคิด 4 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

18:0 0:0 18:0 0:0 9,000.00 10,000.00 เลื่อน
87 พฤ.9 ก.ค.63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 202)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
88 ศ.10 ก.ค. 63 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
89 ศ. 10 ก.ค.63 09.00-16.30 น.   เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,300.00 เลื่อน
90 ส.11 ก.ค.63 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
91 ส. 11 ก.ค. 63 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 22 (หลักสูตรที่ 7)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
92 อา. 12 ก.ค. 63 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 22 (หลักสูตรที่ 8)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
93 อ. 14 ก.ค.63 09.00-16.30 น.   รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00 เลื่อน
94 พฤ.-ศ.16-17 ก.ค.63 09.00-16.30 น.   IT Governance and IT Risk Management ยุค 4.0 รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องออคิด 2-3 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 8,000.00 8,500.00 เลื่อน
95 พฤ.-ศ.16-17 ก.ค. 63 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรที่ 3)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,600.00 3,300.00 เลื่อน
96 พฤ.16 ก.ค.63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 301)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
97 พฤ. 16 ก.ค. 63 9.00 - 16.30 น.   ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 599.00 999.00 เลื่อน
98 ระหว่างวันที่ 17-19,25-26 ก.ค. 63 09.00-16.30   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

30:0 0:0 30:0 0:0 8,000.00 9,000.00 เลื่อน
99 ศ.17 ก.ค.63 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 302)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,000.00 1,300.00 เลื่อน
100 ส.18 ก.ค.63 09.00-16.30 น.   Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept การจัดทำรายงานประจำปี ตามหลักการ Integrated Reporting รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,210.00 3,745.00 เลื่อน
101 ส.18 ก.ค.63 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
102 ส. 18 ก.ค. 63 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 22 (หลักสูตรที่ 9)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
103 อา. 19 ก.ค. 63 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 22 (หลักสูตรที่ 10)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
104 อ. 21 ก.ค.63 09.00-16.30 น.   ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
105 พ. 22 ก.ค. 63 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 1,800.00 2,300.00 เลื่อน
106 พฤ.23 ก.ค.63 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
107 วันที่ 24, 31 ก.ค. และ 5-6 ส.ค. 63 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรที่ 4)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 6,100.00 7,000.00 เลื่อน
108 ศ.24 ก.ค. 63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 401)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
109 วันที่ 25-26, 31 ก.ค. 1, 8-9, 15 ส.ค. 63 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part I  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

42:0 0:0 42:0 0:0 10,000.00 11,000.00 เลื่อน
110 ส.25 ก.ค. 63 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ระบบขายและลูกหนี้  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
111 ส. 25 ก.ค.63 09.00-16.30 น.   ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 2/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 1,800.00 2,300.00 เลื่อน
112 ส. 25 ก.ค. 63 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 22 (หลักสูตรที่ 11)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
113 อา. 26 ก.ค. 63 09.00-12.15 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 22 (หลักสูตรที่ 12) ครึ่งวัน  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

3:0 0:0 3:0 0:0 1,200.00 1,500.00 เลื่อน
114 อา.26 ก.ค. 63 13.00-16.00 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 22 (สอบซ่อม)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 535.00 535.00 เลื่อน
115 พฤ.30 ก.ค.63 09.00-16.30 น.   Case Study for Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
116 ศ.31 ก.ค. 63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 402)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
117 อา. 2 ส.ค. 63 09.00-16.30 น.   IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
118 อ. 4 ส.ค.63 09.00 - 17.30 น.   Refreshment Traditional Costing รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 599.00 999.00 เลื่อน
119 พ.-พฤ.5-6 ส.ค.63 09.00-16.30 น.   การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,500.00 6,000.00 เลื่อน
120 พ.5 ส.ค. 63 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 403)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,000.00 1,300.00 เลื่อน
121 พฤ.6 ส.ค. 63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 404)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
122 ส. 8 ส.ค. 63 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
ปิดรับสมัคร
123 วันที่ 14, 18, 20-22 ส.ค. 63 09.00-16.30 น.และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรที่ 5)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 7,100.00 8,000.00 เลื่อน
124 ศ.14 ส.ค.63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 502)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
125 อ.18, พฤ.20 ส.ค. 63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 501)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,500.00 4,200.00 เลื่อน
126 ศ.21 ส.ค. 63 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 503)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,000.00 1,300.00 เลื่อน
127 ส. 22 ส.ค.63 09.00-16.30 น.   เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล (สาขาสงขลา)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้องสราญรมย์ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 ชำระภายในวันที่ 15/08/2563 สมัครที่สาขา
1,200.00 1,400.00
ชำระตั้งแต่ในวันที่ 16/08/2563
1,400.00 1,600.00
128 ส.22 ส.ค.63 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 504)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,000.00 1,300.00 เลื่อน
129 พฤ.-ศ.27-28 ส.ค.63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรที่ 6)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,500.00 4,200.00 เลื่อน
130 พฤ.27 ส.ค. 63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 601)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
131 ศ.28 ส.ค. 63 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 602)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00 เลื่อน
132 29-30 ส.ค. 63 09.00-16.30 น.   Communication Skills for Auditors  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 4,500.00 เลื่อน
133 อา. 30 ส.ค. 63 09.00-16.30 น.   การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
134 ส.12 ก.ย. 63 09.00-16.30 น.   Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,800.00 เลื่อน
135 ส. 12 ก.ย. 63 09.00-16.30 น.   การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
136 อา.13 ก.ย. 63 09.00-16.30 น.   Financial Model 3 - Financial Projection and DCF (Excel Workshop) รุ่นที่ 1/63  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,000.00 3,500.00 เลื่อน
137 อา. 13 ก.ย. 62 09.00-16.30 น.   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ (CAATs)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
138 ส.-อา. 19-20, 26-27 ก.ย. 3-4, 10-11, 17 ต.ค. 63 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 12,000.00 13,000.00 เลื่อน
139 ส. 19 ก.ย. 63 09.00-16.30 น.   Data Analytics for Internal Auditor  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
140 ส. 19 ก.ย.63 09.00-16.30 น.   ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน... (สาขาสงขลา)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้องสราญรมย์ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 ชำระภายในวันที่ 12/09/2563 สมัครที่สาขา
1,200.00 1,400.00
ชำระตั้งแต่ในวันที่ 13/09/2563
1,400.00 1,600.00
141 อา. 20 ก.ย. 63 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Auditing)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
142 พฤ.24 ก.ย. 63 09.00-16.30 น.   ผลกระทบ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ที่มีต่องบการเงินในมุมมองของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 3,000.00 เลื่อน
143 ส. 26 ก.ย. 63 09.00-16.30 น.   ความรู้พื้นฐานด้านการกำกับดูแล IT ระดับองค์กร (Introduction to Governance of Enterprise IT)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
144 อา. 4 ต.ค. 63 09.00-16.30 น.   การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
145 อา.18 ต.ค. 63 09.00-16.30 น.   ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00 เลื่อน
146 ส. 14 พ.ย.63 09.00-16.30 น.   สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญ ของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2562) (สาขาสงขลา)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้องสราญรมย์ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ ชำระภายในวันที่ 7/11/2563 สมัครที่สาขา
1,200.00 1,400.00
ชำระตั้งแต่ในวันที่ 8/11/2563
1,400.00 1,600.00