Federation of Accounting Professions - Registration

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ให้คงใช้มาตรฐาน NPAEs ฉบับปัจจุบัน ต่อเนื่องไปอีก 2 รอบบัญชี คือรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 โดยระหว่าง 2 ปีนี้ให้รวบรวมปัญหา อุปสรรค ในทางปฏิบัติจากสมาชิกเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs (ฉบับปรับปรุงใหม่) ให้เหมาะสมและง่ายต่อการปฏิบัติยิ่งขึ้น จึงเชิญชวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีร่วมกันให้ข้อมูลและแสดงความเห็นในกระดานรับฟังความคิดเห็นนี้

เพื่อให้กระดานรับฟังความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาวิชาชีพบัญชีจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ และขอบเขตการให้บริการ ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยอมรับและปฏิบัติตาม กฎ กติกา
และเงื่อนไข ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยสภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ที่จะนำกฎ กติกา และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้กระดานรับฟังความคิดเห็น มาใช้อ้างอิงในกรณีเกิดข้อพิพาทได้

:!: กฎ กติกา และเงื่อนไขในการใช้งานกระดานรับฟังความคิดเห็น มีดังต่อไปนี้ :!:

1.ห้ามโพสต์ข้อความหรือรูปภาพที่เป็นการพาดพิง วิพากษ์ วิจารณ์ถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และราชวงศ์อย่างเด็ดขาด
2.ห้ามโพสข้อความที่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หยาบคาย ลามก อนาจารหรือเป็นถ้อยคำหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมเกินที่สังคมจะรับได้
3.ห้ามใช้หรือสนับสนุนให้ใช้กระดานรับฟังความคิดเห็นเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
4.ห้ามใช้หรือสนับสนุนให้ใช้กระดานรับฟังความคิดเห็นในลักษณะเป็นธุรกิจ เช่น โฆษณาหรือติดต่อซื้อขายสินค้า บริการ ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะเป็นกลวิธีในการหารายได้ ฯลฯ
5.ห้ามโพสต์หรือส่งข้อความที่เป็นการกลั่นแกล้ง หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร e-mail เป็นต้น
6.ห้ามโพสหรือส่งข้อความที่มีเจตนาใส่ร้าย ใส่ความ พาดพิงบุคคลอื่นหรือท้าทาย ยุยง หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย หรือก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท
7.ห้ามโพสต์หรือส่งข้อความที่ซ้ำซาก ในหลาย ๆ กระทู้ หรือดำเนินการดังกล่าวในลักษณะรบกวนผู้อื่น
8.สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความ ที่เป็นข้อความ หรือมีถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับหน่วยงาน หรือผู้อื่น
9.ข้อความต่าง ๆ ในกระดานรับฟังความคิดเห็น เกิดจากผู้ใช้บริการ ส่งข้อความเข้ามาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นสภาวิชาชีพบัญชีไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ และหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามกฎ กติกา และเงื่อนไขในการใช้กระดานรับฟังความคิดเห็น ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
10.สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ระบบการใช้งานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขกฎ กติกา และเงื่อนไขในการใช้กระดานรับฟังความคิดเห็นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนล่วงหน้า
11.ทุกความคิดเห็นในกระดานรับฟังความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพบัญชี ดังนั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
12.ทีมงานผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้นแต่อย่างใด
13.ทุกกระทู้ จะมีการบันทึก IP Address ของผู้โพสต์ และเวลาไว้ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้กระดานรับฟัง