• Administrator
 •  
  Image

  จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ให้คงใช้มาตรฐาน NPAEs ฉบับปัจจุบัน ต่อเนื่องไปอีก 2 รอบบัญชี
  คือรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 โดยระหว่าง 2 ปีนี้ให้รวบรวมปัญหา อุปสรรค ในทางปฏิบัติจากสมาชิก
  เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs (ฉบับปรับปรุงใหม่) ให้เหมาะสมและง่ายต่อการปฏิบัติยิ่งขึ้น
  สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเชิญชวนสมาชิกร่วมให้ข้อมูลและให้ความเห็นผ่านกระดานรับฟังความคิดเห็นมาตรฐาน NPAEs ที่จัดทำขึ้นนี้  *โปรดลงทะเบียนก่อนแสดงความคิดเห็น*
   

popular curriculum vitae writing site us