กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการ มิฉะนั้นสภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกการสมัครหลักสูตรอบรม/สัมมนาของท่าน
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
  ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Online
ตารางสัมมนาประจำเดือน ค้นหาหลักสูตรสัมมนา
AEC
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
1 อา. 15 ก.ค. 61 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 18 (วันที่ 10)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
เต็ม
2 จ.-อ.16-17 ก.ค.61 09.00-16.30 น.   การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้อง Ballroom 1 ชั้น 7 โรงแรม Holiday Inn Bangkok Sukhumvit 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 15,000.00 19,000.00
เต็ม
3 อ. 17 ก.ค. 61 09.00-16.30 น.   รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
ปิดรับสมัคร
4 พ. 18 ก.ค. 61 09.00-16.30 น.   สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 3/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,500.00 1,800.00
ปิดรับสมัคร
5 พ.18 ก.ค.61 09.00-16.30 น.   เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบัญชี SMEs/NPAEs/PAEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 1,800.00 2,300.00
ปิดรับสมัคร
6 วันที่ 19-20 ก.ค.และ 3,9 ส.ค. 61 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรที่ 4)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

21:0 0:0 21:0 0:0 6,100.00 7,000.00
จองหลักสูตร
7 พฤ.-ศ. 19-20 ก.ค.61 09.00-17.00 น.   Refreshment of the Role and Expectation of A CFO  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้อง Asoke 1 ชั้น C โรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 15,000.00 18,000.00
จองหลักสูตร
8 พฤ. 19 ก.ค. 61 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรย่อย 401)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
ปิดรับสมัคร
9 พฤ. 19 ก.ค. 61 09.00-16.30 น.   แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว (Workshop)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

5:0 1:0 5:0 1:0 2,200.00 2,500.00
เต็ม
10 ศ. 20 ก.ค. 61 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรย่อย 402)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
11 ศ. 20 ก.ค. 61 เวลา 08.30-17.00 น.   ประเภทของการทุจริตที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางบัญชีต้องมีส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายและวิธีป้องกันการทุจริต (สาขาเชียงใหม่)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

7:0 0:0 7:0 0:0 ชำระภายในวันที่ 10/07/61 สมัครที่สาขา
1,300.00 1,700.00
ชำระหลังวันที่ 10/07/61
1,700.00 2,100.00
12 ระหว่างวันที่ 21 ก.ค.- 8 ธ.ค. 61 09.00-16.30 น.   นักบัญชีภาษีอากร (เต็มหลักสูตร) 25 วัน  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

18:0 132:0 18:0 132:0 39,000.00 42,000.00
จองหลักสูตร
13 ส.-อา.21-22 ก.ค. 61 09.00-16.30 น.   นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตร 101) 2 วัน หัวข้อ : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 12:0 0:0 12:0 3,600.00 4,100.00
จองหลักสูตร
14 ส.-อา. 21-22 ก.ค.61 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 2/61 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,500.00
จองหลักสูตร
15 ส. 21 ก.ค. 61 เวลา 08.30-17.00 น.   การยื่นประมาณการอย่างไรให้ไร้ปัญหา พร้อม Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล (สาขาเชียงใหม่)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

0:0 7:0 0:0 7:0 ชำระภายในวันที่ 10/07/61 สมัครที่สาขา
1,300.00 1,700.00
ชำระหลังวันที่ 10/07/61
1,700.00 2,100.00
16 ส.21 ก.ค.61 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 2/61 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
17 อา.22 ก.ค. 61 09.00-16.30 น.   เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รุ่นที่ 2/61 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
18 อา. 22 ก.ค. 61 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 18 (วันที่ 11)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
เต็ม
19 จ. 23 ก.ค. 61 09.00-16.30 น.   รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม IFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 3/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
เต็ม
20 อ. 24 ก.ค. 61 09.00-16.30 น.   ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
21 อ.24 ก.ค.61 09.00-16.30 น.   อบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน รุ่นที่ 3/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 ชำระค่าอบรมหลังวันที่ 29 มิ.ย.61
จองหลักสูตร
2,800.00 3,200.00
ชำระภายในวันที่ 29 มิ.ย.61 หรือ สมัครตั้งแต่ 2 คน ในองค์กรเดียวกัน
2,500.00 2,500.00
22 พฤ. 26 ก.ค. 61 09.00-16.30 น.   ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 /ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,745.00 4,280.00
จองหลักสูตร
23 ส.-อา.28-29 ก.ค.61 09.00-16.30 น.   การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,500.00 5,000.00
จองหลักสูตร
24 อา. 29 ก.ค. 61 09.00-12.15 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 18 (วันที่ 12)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

3:0 0:0 3:0 0:0 1,200.00 1,500.00
เต็ม
25 อา. 29 ก.ค. 61 13.00-16.00 น.   โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 18 (ทดสอบ)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 0:0 0:0 0:0 535.00 535.00
ปิดรับสมัคร
26 วันที่ 3,18-19,24-25 ส.ค. และ 15,22 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review Part II รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

42:0 0:0 42:0 0:0 พิเศษ !! สำหรับท่านที่เคยสมัคร CIA Part II ของสภาฯ แล้ว เมื่อสมัคร CIA Part II ครั้งถัดไปท่านจะได้รับส่วนลด 20 % จากราคาเดิม
จองหลักสูตร
8,500.00 9,000.00
27 ศ.-ส. 3-4 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องบอลรูม 2 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 8,000.00 8,500.00
จองหลักสูตร
28 ศ. 3 ส.ค. 61 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรย่อย 403)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

3:0 0:0 3:0 0:0 1,000.00 1,300.00
จองหลักสูตร
29 ส.-อา. 4-5, 18-19, 25-26 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตร 102) 6 วัน หัวข้อ : ภาษีเงินได้นิติบุคคล : กำไรสุทธิ  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

18:0 18:0 18:0 18:0 13,200.00 15,000.00
จองหลักสูตร
30 ส.-อา.4-5 ส.ค.61 09.00-16.30 น.   โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 11 (2/2561) อบรม (Diploma in Thai Financial Reporting-DipTFR)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 3,000.00 3,000.00
จองหลักสูตร
31 อา 5 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี รุ่นที่ 3/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,700.00 3,000.00
จองหลักสูตร
32 จ. 6 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 3/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 2,800.00
จองหลักสูตร
33 จ. 6 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
เต็ม
34 พ. 8 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 4/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,500.00 1,800.00
จองหลักสูตร
35 พฤ. 9 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรย่อย 404)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
36 ศ.10 ส.ค.61 09.00-16.30 น.   ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
37 วันที่ 14,16-17,22 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรที่ 5)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

24:0 0:0 24:0 0:0 7,100.00 8,000.00
จองหลักสูตร
38 อ. 14 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรย่อย 501)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
39 พฤ.-ส.16-18 ส.ค.61 09.00-16.30 น.   การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Management) รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 

 

15:0 3:0 15:0 3:0 9,000.00 10,000.00
จองหลักสูตร
40 พฤ. 16 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรย่อย 502)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
41 ระหว่างวัน ศ.-ส. 17,18,25 ส.ค. และ 1,8,15,21,28 ก.ย. 61 เวลา 09.00-16.30 น.   Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 21   
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : วันที่ 17 ส.ค.61 ณ โรงแรมเลอบัว วันที่ 18,25 ส.ค. และ 1 ก.ย.61 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ วันที่ 8,15,21,28 ก.ย.61 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท 

 

26:30 9:0 26:30 9:0 กรุณาชำ�ระค่าอบรมหลังจากได้รับหนังสือยืนยันการขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการอบรมจากสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว
จองหลักสูตร
69,550.00 74,900.00
42 ศ. 17 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรย่อย 503)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
43 ส. 18 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
44 ส. 18 ส.ค. 61 เวลา 09.00-16.30 น.   การวางแผนภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจโรงแรม (สาขาขอนแก่น)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 ชำระภายในวันที่ 8/08/61 สมัครที่สาขา
คลิ๊กเพื่อสมัคร
1,300.00 1,700.00
ชำระหลังวันที่ 8/08/61
1,700.00 2,100.00
45 อา.19 ส.ค.61  09.00-16.30 น.   งบประมาณเพื่อการวางแผน และทำกำไร  รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
46 จ. 20 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   เตรียมพร้อมรับมือกับภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีลาภลอยฉบับใหม่  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
47 อ. 21 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้ รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
48 พ. 22 ส.ค.61 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรย่อย 504)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
49 พฤ. 23 สิงหาคม 2561 09.00-16.30 น.   ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 599.00 999.00
จองหลักสูตร
50 ศ. 24 ส.ค. และ ศ. 7 ก.ย. 61 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรที่ 6)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

9:0 0:0 9:0 0:0 2,800.00 3,200.00
จองหลักสูตร
51 ศ. 24 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรย่อย 601)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
52 ส.-อา. 25 ส.ค., 2, 8, 15, 29 ก.ย. และ 6 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 16 (หลักสูตรเต็ม 6 วัน)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 9,500.00 10,500.00
จองหลักสูตร
53 ส. 25 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 16 (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 2,300.00
จองหลักสูตร
54 ส. 25 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ (สาขาสงขลา)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 ชำระภายในวันที่ 17/08/61 สมัครที่สาขา
1,200.00 1,400.00
ชำระหลังวันที่ 17/08/61
1,400.00 1,600.00
55 ส. 25 ส.ค. 61 09.30-13.30 น.   โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 11 (2/2561) ทดสอบ (Diploma in Thai Financial Reporting-DipTFR)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

20:0 0:0 20:0 0:0 2,500.00 2,500.00
จองหลักสูตร
56 อา.ที่ 26 ส.ค. 61 08.30-12.30 น.   โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 3/2561  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

20:0 0:0 20:0 0:0 1,800.00 1,800.00
จองหลักสูตร
57 อ. 28 ส.ค.61 09.00-16.30 น.   การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนให้องค์กรด้วย Material Flow Cost Accounting รุ่นที่ 4/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 ชำระหลังวันที่ 31 ก.ค.61
จองหลักสูตร
2,700.00 3,000.00
ชำระภายในวันที่ 31 ก.ค.61 หรือสมัครตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปในองค์กรเดี่ยวกัน
2,200.00 2,200.00
58 อ.28 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2560) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,500.00 1,800.00
จองหลักสูตร
59 พฤ-ศ. 30-31 ส.ค. 61 09.00-16.30 น.   การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม จัสมินซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 ห้อง Grand Lily ชั้น L 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 5,500.00 6,000.00
จองหลักสูตร
60 อา. 2 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 16 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 2,300.00
จองหลักสูตร
61 3,4,17,18,19,20 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (หลักสูตรเต็ม 6 วัน)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

36:0 0:0 36:0 0:0 12,000.00 14,000.00
จองหลักสูตร
62 3-4 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (หลักสูตร 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,200.00 4,500.00
จองหลักสูตร
63 จ.-อ.3-4 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้อง Tapaz room โรงแรม Novotel Bangkok Platinum Pratunam 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 15,000.00 19,000.00
ปิดรับสมัคร
64 3 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (หลักสูตรย่อย 101)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
65 อ.-พ. 4-5 ก.ย.61 08.30-17.00 น.   Orientation Course - CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 6  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้อง อโศก 2 ชั้น C โรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 

 

14:0 0:0 14:0 0:0 อัตราพิเศษ สำหรับ CFO ของบริษัท IPOs และบริษัทจดทะเบียน ท่านละ 15,000 บาท (โปรดระบุ FA บริษัทของท่านในระบบการสมัครด้วยค่ะ)
จองหลักสูตร
15,000.00 18,000.00
อัตราพิเศษ สำหรับ CFO ของบริษัท IPOs และบริษัทจดทะเบียน ท่านละ 15,000 บาท (โปรดระบุ FA บริษัทของท่านในระบบการสมัครด้วยค่ะ)
0.00 0.00
66 4 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (หลักสูตรย่อย 102)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
67 พ. 5 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   เทคนิคการทำงบการเงินรองรับการตรวจสอบบัญชี รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
68 6,25 ก.ย.และ 6,27 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (หลักสูตรเต็ม 4 วัน)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 7,500.00 8,500.00
จองหลักสูตร
69 พฤ-ศ.6-7 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมินซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 ห้อง Orchid 2-3 ชั้น 11 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 5,000.00 5,600.00
จองหลักสูตร
70 พฤ.6 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
71 พฤ. 6 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (หลักสูตรที่ 1)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
72 ศ. 7 ก.ย. 61 09.00-12.15 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรย่อย 602)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

3:0 0:0 3:0 0:0 1,000.00 1,300.00
จองหลักสูตร
73 ส.-อา. 8-9 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตร 103) 2 วัน หัวข้อ : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 12:0 0:0 12:0 3,600.00 4,100.00
จองหลักสูตร
74 ส. 8 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (workshop) รุ่นที่ 3/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31/ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
75 ส. 8 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
76 ส. 8 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 16 (หลักสูตรที่ 3)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 2,300.00
จองหลักสูตร
77 ส.8 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
78 อา. 9 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
79 อา. 9 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
เต็ม
80 พฤ.-ศ.13-14 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องออคิด 1-2 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ รับฟรี!!! หนังสือชุด กรอบการควบคุมภายใน แบบบูรณาการ เล่ม 1-3
จองหลักสูตร
7,000.00 8,000.00
81 พฤ.-ศ. 13-14 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรที่ 7)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 3,500.00 4,200.00
จองหลักสูตร
82 พฤ. 13 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรย่อย 701)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
83 ศ.14 ก.ย.61 เวลา 09.00-16.30 น.   Corporate Finance รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
84 ศ. 14 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรย่อย 702)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
85 ส.-อา. 15-16,22-23 ก.ย. 61 เวลา 09.00-16.30 น.   นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตร 104) 4 วัน หัวข้อ : ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 24:0 0:0 24:0 7,200.00 7,700.00
จองหลักสูตร
86 ส.15 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ขั้น Advance) รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องออคิด 1-2 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
87 ส. 15 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 16 (หลักสูตรที่ 4)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 2,300.00
จองหลักสูตร
88 ส. 15 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
89 อา. 16 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   M-Score ดัชนีชี้วัด...? งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 ชำระหลังวันที่ 3 ส.ค 61
จองหลักสูตร
3,500.00 4,000.00
อัตราพิเศษ (Early Bird Rate) ชำระภายในวันที่ 3 ส.ค 61
3,000.00 3,000.00
90 17-18 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,200.00 4,500.00
จองหลักสูตร
91 17 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (หลักสูตรย่อย 201)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
92 18 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (หลักสูตรย่อย 202)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
93 19 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (หลักสูตร 3)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
94 พ. 19 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   เรื่องง่าย ๆ สไตล์งบการเงิน รุ่นที่ 3/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
จองหลักสูตร
95 20 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (หลักสูตร 4)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
96 ศ. 21 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   ทำความเข้าใจ ร่าง TFRS 9, TAS 32, TFRS 7, TFRIC 16 และ TFRIC 19 รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,500.00 1,800.00
จองหลักสูตร
97 ส.-อา. 22-23 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 ชำระหลัง วันที่ 10 ส.ค.61
จองหลักสูตร
6,500.00 7,500.00
อัตราพิเศษ (Early Bird Rate) ชำระภายใน วันที่ 10 ส.ค.61
6,000.00 6,000.00
98 ส. 22 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (สาขาสงขลา)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 ชำระภายในวันที่ 14/09/61 สมัครที่สาขา
1,200.00 1,400.00
ชำระหลังวันที่ 14/09/61
1,400.00 1,600.00
99 อา. 23 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   IT Audit for Non IT Auditor รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
100 อา. 23 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   การบริหารงานตรวจสอบภายใน  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
101 อา. 15 ก.ค. 61 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รุ่นที่ 2  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
102 อ.-พ. 25-26 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

9:0 3:0 9:0 3:0 3,500.00 4,500.00
จองหลักสูตร
103 อ. 25 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
104 อ. 25 ก.ย.61 09.00-16.30 น.   จับประเด็นสำคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ รุ่นที่ 4/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
105 อ. 25 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 2/61 (หลักสูตรที่ 1  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
106 พ. 26 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   Integrated Reporting รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรม S 31 ถนนสุขุมวิท 31 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,210.00 3,745.00
จองหลักสูตร
107 พ. 26 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 2/61 (หลักสูตรที่ 2)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,300.00 2,800.00
จองหลักสูตร
108 พฤ. 27 ก.ย. 61 09.00-12.15 น.   ทบทวนพื้นฐานของงบการเงินและหลักการวิเคราะห์งบการเงิน (Review of basic understanding and analysis of financial statements)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น) 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 399.00 599.00
จองหลักสูตร
109 ศ. 28 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
เต็ม
110 ส.-อา. 29-30 ก.ย. 6-7,20 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

30:0 0:0 30:0 0:0 8,000.00 9,000.00
จองหลักสูตร
111 ส. 29 ก.ย.61 และ 6 ต.ค.61 09.00-16.30 น.   นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตร 105) 2 วัน หัวข้อ : ภาษีอากรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 12:0 0:0 12:0 3,600.00 4,100.00
จองหลักสูตร
112 ส. 29 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   Financial Statements Review for Internal Auditors รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
113 ส. 29 ก.ย. 61 09.00-16.30 น.   การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 16 (หลักสูตรที่ 5)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 2,300.00
จองหลักสูตร
114 พ. 3 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
115 พ. 3 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
116 พฤ. 4 ต.ค.61 09.00-16.30 น.   เตรียมงบการเงินรับผู้สอบบัญชีตลาดทุน รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,000.00 3,500.00
จองหลักสูตร
117 ส. 6 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 16 (หลักสูตรที่ 6)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,900.00 2,300.00
จองหลักสูตร
118 ส. 6 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (หลักสูตรที่ 3)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
119 อา. 7 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 3/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 599.00 999.00
จองหลักสูตร
120 อ. 9 ต.ค.61 09.00-16.30 น.   การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
121 อ.9 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2561) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,500.00 1,800.00
จองหลักสูตร
122 พฤ.-ศ.11-12 ต.ค.61 09.00-16.30 น.   IT Governance and IT Risk Management ยุค 4.0 รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องออคิด 1-2 ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 8,000.00 8,500.00
จองหลักสูตร
123 พฤ. 11 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
124 ศ. 12 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   ผลประโยชน์ของพนักงานแบบพื้นฐาน รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 1,800.00 2,200.00
จองหลักสูตร
125 ส.13 ต.ค.61 09.00-16.30 น.   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน (e-Filing) รุ่นที่ 3/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

4:0 2:0 4:0 2:0 599.00 999.00
จองหลักสูตร
126 อ.-พ. 16-17 ต.ค.61 09.00-16.30 น.   การทำความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายใน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
127 อ. 16 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล รุ่นที่ 2  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
128 พ.17 ต.ค.61 09.00-16.30 น.   การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 

 

3:0 3:0 3:0 3:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
129 ศ.19 ต.ค.61 09.00-16.30 น.   XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
130 ส.-อา. 20-21 ต.ค. 61 08.30-16.30 และ 09.00-16.30   UPDATE ภาษีอากรและบัญชี รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

3:30 9:0 3:30 9:0 3,500.00 4,500.00
จองหลักสูตร
131 ส. 20 ต.ค. 2561 09.00-16.30 น.   Beyond Treasury Management  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 3,500.00 4,000.00
จองหลักสูตร
132 พฤ. 25 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   แนวปฏิบัติ TSQC1 สำหรับสำนักงานสอบบัญชี (Workshop)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

5:0 1:0 5:0 1:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
133 ศ.-ส. 2ุ6-27 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   Analytical Thinking in the Internal Audit Process รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 5,000.00 6,000.00
จองหลักสูตร
134 ศ. 26 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
135 ส. 27 ต.ค. 61 09.00-16.30 น.   การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (หลักสูตรที่ 4)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
136 พฤ. 1, 8, 15, 22, 29 พ.ย. 2561 เวลา 18.00-20.00 น.   ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย รุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯถนนสุขุมวิท 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ 2,500.00 2,700.00
จองหลักสูตร
137 ส.-อา. 3-4 พ.ย.61 09.00-16.30 น.   นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตร 106) 2 วัน หัวข้อ : อากรแสตมป์ การตรวจสอบและประเมินภาษีอากร  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 12:0 0:0 12:0 3,600.00 4,100.00
จองหลักสูตร
138 ส. 3 พ.ย. 61 09.00-16.30 น.   ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
139 พ. 7 พ.ย. 61 09.00-16.30 น.   เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
140 อา. 11 พ.ย. 61 09.00-16.30 น.   ความรู้พื้นฐานด้านการกำกับดูแล IT ระดับองค์กร  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
141 พ.-พฤ. 14-15 พ.ย.61 09.00-16.30 น.   การวางแผนการตรวจสอบ (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
142 ส.-อา.17-18,25 พ.ย. 61 09.00-16.30 น.   นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตร 107) 3 วัน หัวข้อ : ภาษีคนต่างด้าว ภาษีบริษัทต่างประเทศ และอนุสัญญาภาษีซ้อน  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 18:0 0:0 18:0 5,400.00 5,900.00
จองหลักสูตร
143 ส. 17 พ.ย. 61 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,200.00 2,500.00
จองหลักสูตร
144 พ.-พฤ. 21-22 พ.ย.61 08.30-17.00 น.   Orientation Course - CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 7  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้อง อโศก 2 ชั้น C โรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 

 

รออนุมัติ รออนุมัติ อัตราพิเศษ สำหรับ CFO ของบริษัท IPOs และบริษัทจดทะเบียน ท่านละ 15,000 บาท (โปรดระบุ FA บริษัทของท่านในระบบการสมัครด้วยค่ะ)
จองหลักสูตร
15,000.00 18,000.00
อัตราพิเศษ สำหรับ CFO ของบริษัท IPOs และบริษัทจดทะเบียน ท่านละ 15,000 บาท (โปรดระบุ FA บริษัทของท่านในระบบการสมัครด้วยค่ะ)
0.00 0.00
145 พ.-พฤ. 21-22 พ.ย.61 09.00-16.30 น.   การตรวจสอบเนื้อหาสาระและสรุปผลการตรวจสอบ (ภาคปฏิบัติ)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 4,000.00 4,500.00
จองหลักสูตร
146 ส. 24 พ.ย. 61 09.00-16.30 น.   80 ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน (สาขาสงขลา)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 ชำระภายในวันที่ 16/11/61 สมัครที่สาขา
1,200.00 1,400.00
ชำระหลังวันที่ 16/11/61
1,400.00 1,600.00
147 ส. 24 พ.ย. 61 09.00-16.30 น.   นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตร 108) 1 วัน หัวข้อ : ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
148 อ. 27 พ.ย. 61 09.00-16.30 น.   สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 1,000.00 1,200.00
จองหลักสูตร
149 ส. 1 ธ.ค. 61 09.00-16.30 น.   นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตร 201) 1 วัน หัวข้อ : ภาษีสรรพสามิต  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
150 อา. 2 ธ.ค. 61 09.00-16.30 น.   นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตร 202) 1 วัน หัวข้อ : ภาษีศุลกากร  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
151 ส. 8 ก.ค.61 09.00-16.30 น.   การประยุกต์ใช้ต้นทุนมาตรฐานกับบัญชีต้นทุนงานสั่งทำและบัญชีต้นทุนช่วง รุุ่นที่ 2/61  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก) 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,000.00 2,500.00
จองหลักสูตร
152 ส. 8 ธ.ค. 61 09.00-16.30 น.   นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตร 203) 1 วัน หัวข้อ : ภาษีท้องถิ่น  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

0:0 6:0 0:0 6:0 1,800.00 2,300.00
จองหลักสูตร
153 ส.-อา.22-23 ธ.ค.61 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2/61 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

12:0 0:0 12:0 0:0 พิเศษ !! สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียน 2 วัน แจกหนังสือการบัญชีต้นทุน-หลักและกระบวนการ พร้อม CD Software ฟรี
จองหลักสูตร
4,500.00 5,500.00
154 ส.22 ธ.ค.61 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2/61 (หลักสูตรที่ 1 เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร
155 อา.23 ธ.ค. 61 09.00-16.30 น.   การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2/61 (หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การบัญชีต้นทุนช่วง)  
 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 

 

6:0 0:0 6:0 0:0 2,500.00 3,000.00
จองหลักสูตร