ระบบการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สามารถลงนามในงบการเงินได้
 •  โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง
  ชื่อผู้สอบบัญชี : นามสกุลผู้สอบบัญชี :
  เลขทะเบียนที่ :
 • หมายเหตุ
    1. ข้อมูลสถานะใบอนุญาตข้างต้น เป็นข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งสถานะในปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไปหลังจากวันที่ดังกล่าว
    2. ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี และเป็นการให้บริการเชิงข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
    3. หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อส่วนทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี โทร. 02-685 2524, 2525, 2529, 2530 หรือ 2532
สงวนสิทธิ © สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ Federation of Accounting Professions All Rights Reserved.
เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2685-2500 โทรสาร : 0-2685-2501