ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

“ Thailand Accounting Challenge 2018 ”

  • - รายละเอียดและระเบียบการแข่งขัน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 Download
ประกาศผลแข่งขัน

วิธีการสมัคร

  • 1. กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วนและชัดเจน

  • 2. พิมพ์ใบสมัคร เพื่อให้คณบดี/หัวหน้าภาควิชาลงนาม

  • 3. สแกนใบสมัครที่ลงนามแล้ว พร้อมบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

  • 4. แนบไฟล์เอกสารตามข้อ 3 และคลิกปุ่ม Submit รอตวจสอบสถานะการสมัคร

หมายเหตุ การรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน

© 2017 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ Federation of Accounting Professions